Hi there, we also have an English version of our website! Switch to english.

Gebruikersvoorwaarden

Algemene voorwaarden
Voor de toegang en het gebruik van de websites www.iens.nl, www.iens.be, etc. (hierna de Websites) gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. IENS heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. Indien je het gebruik van de Websites voortzet na een of meer wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, impliceert dit dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is daarom verstandig de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 1:
 1. 1. IENS stelt een platform op de Websites ter beschikking waarop informatie rondom culinaire instellingen wordt verstrekt en waarop bezoekers meningen kunnen uitwisselen.
 2. 2. IENS draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud van een van de Websites en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde berichten. In berichten geposte informatie op de website vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Artikel 2: Account/Profiel
 1. 1. Voor het volledige gebruik van de Websites moet er een account worden aangemaakt zoals beschreven is op de Websites, hierbij worden bepaalde gegevens gevraagd die nodig zijn om dit account aan te maken. Naar het inzicht van IENS wordt dit account wel of niet aangemaakt.
 2. 2. Je staat er jegens IENS voor in dat de gegevens en informatie die je verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. Je stemt ermee in dat IENS de verstrekte gegevens opslaat en gebruikt voor het beheer van de account.
 3. 3. Gebruikers jonger dan zestien (16) jaar moeten toestemming hebben van ouders dan wel een voogd voor het aanmaken van een account. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd.
 4. 4. Je zult anderen geen toegang verlenen tot jouw account. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat er van je account wordt gemaakt, ook als anderen van je account gebruik maken, met of zonder jouw toestemming. Dit betekent ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor de geheimhouding van het wachtwoord van je account.
 5. 5. Beëindiging van het account gebeurt door afmelding via support@iens.nl. Het account is tevens niet overdraagbaar.

Artikel 3:
 1. 1. Je staat er jegens IENS voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Websites en om te handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
 2. 2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van IENS een of meer gedeelte(n) van de Websites te wijzigen, bewerken, kopiëren, of te verspreiden, waaronder maar niet beperkt tot gegevens van IENS en/of gebruikers, de onderliggende technologie en functionaliteit van de Websites en de door IENS getroffen beveiligingsmaatregelen.
 3. 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in verband met de Websites in ieder geval niet:
I. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
II. inbreuk maken op de rechten van IENS of derden, waaronder auteursrechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot bescherming van privacy;
III. naar mening van IENS in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of pornografische, haatzaaiende of beledigende inhoud hebben;
IV. in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
V. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Websites en/of de computersystemen van IENS omzeilen;
VI. een commercieel karakter hebben, tenzij IENS hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegevens;
VII. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens IENS en/of een derde.

 1. 4. IENS behoudt zich het recht voor om een gebruiker met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Websites indien deze op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden of enige bepaling van Nederlands recht, daarnaast behoudt IENS het recht om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen.
 2. 5. IENS behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie, materiaal en/of gegevens zonder opgave van reden of waarschuwing vooraf van de websites te verwijderen dan wel te wijzigen en gebruikers die deze informatie hebben geplaatst de toegang tot de websites te ontzeggen. IENS is geenszins aansprakelijk voor de gevolgen die hieruit mogelijkerwijs voortkomen.

Artikel 4: Content van derden
Het is mogelijk dat de Websites applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (hierna “Verwijzingen) bevat. De opname of aanwezigheid van deze Verwijzigen op de Websites impliceert niet dat IENS achter deze Verwijzingen staat. IENS is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Verwijzingen van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Websites. Het gebruik van deze Verwijzingen is dan ook geheel op eigen risico.


Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten
 1. 1. Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden en andere content op de Websites eigendom zijn van IENS, diens licentiegevers en/of gebruikers van IENS en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en octrooien.
 2. 2. Het gebruik van de Websites is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden en op de Websites is beschreven.
 3. 3. Informatie die door huidige, toekomende en/of voormalige gebruikers van de Websites op de Websites is geplaatst, kan door IENS te allen tijde worden gebruikt, zowel in het kader van de activiteiten van IENS als voor andere huidige of toekomstige activiteiten.
 4. 4. IENS verleent een beperkt en persoonlijk recht om de bestanden en informatie die op de websites ter beschikking worden gesteld te bekijken en/of te beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Websites ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens of enige andere content te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij IENS of de desbetreffende rechthebbende daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 5. 5. Doormiddel van deze Algemene Voorwaarden verklaar je geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van IENS of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Daarnaast is het niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid/Vrijwaring
 1. 1. De websites van IENS en de daarin opgenomen informatie worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en ontwikkeld.
 2. 2. Informatie die via de websites wordt verspreid is slechts informerend van aard, IENS aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen, beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.
 3. 3. IENS draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud op de website en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde berichten. In berichten geposte informatie op de website vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker.
 4. 4. IENS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen en of plaatsen op berichten op deze website en activiteiten die hieruit voortvloeien. Indien nodig zullen wij bevoegde autoriteiten alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek. Na het plaatsen van een bericht op de website heeft de auteur geen mogelijkheid de inhoud te wijzigen, het is wel mogelijk een mening te verwijderen door een e-mail te sturen naar support@iens.nl. Een mening zal in iedergeval worden verwijderd indien deze in strijd is met de disclaimer, de IENS Huisregels, de Algemene Voorwaarden of enig ander reglement wat opgesteld is door IENS.

Artikel 7: Algemeen
 1. 1. Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldig bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen waarmee, zover als rechtens mogelijk is, aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven.
 2. 2. Op alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Websites is Nederlands recht van toepassing.
 3. 3. In het geval een of meer onderdelen of activa van de onderneming van IENS worden overgedragen aan een derde, heeft IENS het recht om de content van de Websites, inclusief de door de gebruikers van de Websites verstrekte Gegevens, eveneens aan deze derde over te dragen.

 

 

 


Waar gaan we eten?

© IENS 1999 - 2014 Alle restaurants in Nederland, met recensies van hun gasten